Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
42 633 16 55
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

Do końca września Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie całego kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Informacje zebrane od milionów Polaków – w tym od nas samych – chronione są tajemnicą statystyczną i poszerzą, a także zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki nim lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu. Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny.

Spisać się można:
- internetowo na stronie spis.gov.pl,
- telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 99 99,
- u rachmistrza spisowego, który może do Państwa zadzwonić, a także przyjść osobiście (gdy nie dokonasz samospisu zadzwoni bądź przyjdzie do Ciebie rachmistrz, a wtedy możliwości dokonania samospisu zostają wyłączone).
- w urzędzie gminy – w Łodzi przy Piotrkowskiej 113 oraz Zachodniej 47.

W Łodzi, dla osób które chcą dokonać samospisu, a aktualnie nie mają dostępu do Internetu lub komputera uruchomiono dodatkowe miejsca spisowe, których aktualny spis jest umieszczony
na stronie https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/narodowy-spis-powszechny-2021/.

Informujemy, że Fundacja Inkubator nie współpracuje z żadną firmą pośredniczą w zakresie rekrutacji uczestników do projektu oraz wyboru dla nich poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla jego uczestników, jak i organizatorów stażu/pracodawców zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowe możliwości na rynku pracy - kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego” uczestniczki w/w projektu zobowiązane są rozliczać środki finansowego wsparcia jednorazowego i pomostowego. Rozliczenia można składać osobiście, przesyłać pocztą lub mailem (skan podpisanych rozliczeń).

Poniżej zamieszczono wzory rozliczeń wraz z oświadczeniem.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami zespołu zarządzającego projektem Fundacji Inkubator: tel. (42) 637-01-78, 609 466 688.

<< Rozliczenie -  wsparcie jednorazowe >>

<< Oświadczenie - rozliczenie jednorazowe >>

<< Rozliczenie - wsparcie pomostowe >>

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowe możliwości na rynku pracy - kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego” (§ 13) uczestniczki projektu mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe doradcze o charakterze specjalistycznym, którego celem powinno być rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie i/lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (np. wdrożenie nowych metod produkcji, rozszerzenie działalności itp.). Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa takich, jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy.

Wnioski o udzielenie ww. formy wsparcia będą przyjmowane na bieżąco w siedzibie Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) i rozpatrywane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie projektu (założono średnio 10 godzin/uczestniczkę; 130 zł brutto/godzina).

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego o charakterze specjalistycznym.

 

<< Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego o charakterze specjalistycznym >>

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami zespołu zarządzającego projektem pod nr telefonów: (42) 637 01 78  lub 609 466 688.

LISTA RANKINGOWA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W RAMACH PROJEKTU „Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty
z województwa łódzkiego”z dnia 14.01.2019r.

 

Poniżej lista rankingowa do pobrania:

<<< LISTA RANKINGOWA KOW - WSPARCIE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ >>>

Kolejnym etapem  udziału będzie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia. Przed podpisaniem umowy uczestniczki proszone są o kontakt z pracownikami projektu pod nr telefonów: (42) 637 01 78 lub 609 466 688 w celu ustalenia terminu podpisania umowy, podania formy zabezpieczenia, numeru  rachunku bankowego i nazwy banku oraz numeru NIP. 

Projekt „DROGA DO BIZNESU” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja zawodowa 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn), bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez udzielenie wsparcia w zakresie samozatrudnienia, w okresie 01.09.2018 r. - 30.04.2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2018 r. Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu pt.:„poMOCNI II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym z woj. łódzkiego (z powiatów: m. Łódź, łódzkiego wschodniego, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskiego, pabianickiego, łęczyckiego, zgierskiego) w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

Projekt „Poszukiwana/y II” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 110(K i M) osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018 r. – 02.2020 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są bierne zawodowo (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

– są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– są osobami w wieku 18-29 lat.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 h/osobę),
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 70 osób (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe),
 • Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla min. 60 osób (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu do 100 zł/m-c, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW oraz środki na wyposażenie stanowiska pracy dla firmy przyjmującej na staż w niezbędne materiały i narzędzia do kwoty 1800 zł/stażystę),
 • Zatrudnienie subsydiowane – 6 lub 12 m-cy w zależności od statusu Uczestnika projektu dla min. 29 osób (ze środków projektu gwarantujemy refundację wynagrodzenia pracownika do kwoty 2800 zł/m-c),
 • Pośrednictwo pracy – dla wszystkich Uczestników projektu – pomoc w znalezieniu stażu/zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie www projektu: www.poszukiwani.inkubator.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie: „RÓWNE SZANSE”

Projekt jest skierowany jest do 50 osób pozostających bez pracy (25 kobiet i 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie tzw. Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), tj.: miasta Łodzi  bądź powiatów ościennych: łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

 •  ukończyły 18 rok życia;
 •  uczą się/mieszkają na terenie jednego z następujących  powiatów: miasta Łodzi, łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego;
 •  są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

- kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
 z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 50 osób (śr. 5h/osobę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • grupowe wsparcie psychologiczne dla 50 osób (10h/grupę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie); 
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 50 osób (śr. 3h/osobę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • warsztaty kompetencji społecznych dla 50 osób (12 h/grupę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników
  i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób (ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 m-cy – dla 50 osób (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane jest ubezpieczenie NNW); 
 • pośrednictwo pracy  dla 50 osób.

 REKRUTACJA

Poniżej w pliku do pobrania:

Powyższe dokumenty dostępne są także w biurze projektu oraz zostaną udostępnione na stronie projektu www.rowneszanse.inkubator.org.pl z chwilą uruchomienia strony.

SKŁADANIE FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

od 12.02.2018 do wyczerpania liczby miejsc (50)

 

 •  w biurze projektu:  poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00,
 •  pocztą tradycyjną na adres biura projektu
 •  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wypełnionego i  podpisanego formularza kwalifikacyjnego) 

 BIURO PROJEKTU

Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, pokój nr 5

tel. (42) 637 01 78, 609 466 688

 

Projekt „RÓWNE SZANSE" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekty

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.

  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech